Private Jet Empty Leg Flight FEZ - Fes, Morocco to NHT - London, U.K. 2018

FEZ - Fes, Morocco
NHT - London, U.K.
AIRCRAFT
Phenom 300
AVERAGE FLIGHT PRICE
$9,500